Játékszabályzat és adatkezelési tájékoztatás

1. A „Olajbázis” szervezője

A játék szervezője a KENŐANYAG-NAGYKER Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 13., Magyarország, adószám: 12678770-2-07, cégjegyzékszám: 07 09 030005,), továbbiakban - Szervező. A játékot lebonyolító ügynökség (továbbiakban „Szervező megbízottja vagy „Lebonyolító”) a PP Global Marketing Zrt. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32).

2. A „Olajbázis” játék időtartama

A játék 2021. január 21. 00 óra 01 perctől - 2022. január 18. 23 óra 59 percig tart. A nyereményjáték időtartama alatt havonta 1, összesen 12 db, plusz a fődíj sorsolás kerül megtartásra. A havi sorsolások pontos dátumát a Játékszabályzat 5. pontja tartalmazza. A soroláson a sorsolást megelőző nap éjfélig beérkezett összes korábbi regisztráció részt vesz. Minden sorsolás algoritmus segítségével történik, ez biztosítja a véletlenszerűséget, és egyidejűleg kizárja a visszaélés lehetőségét. A sorsolás helyszíne – a Szervező megbízottjának irodája PP Global Marketing Zrt. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32).

3. Részvételi feltételek és regisztráció

A „Olajbázis” nyereményjátékban csak és kizárólag a 18. életévüket betöltött állandó, bejelentett magyarországi lakóhellyel, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és adókártyával rendelkező cselekvőképes állampolgárok vehetnek részt. A sorsoláson való részvétel feltétele, hogy a résztvevők a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt:

A hivatalos forgalmazók, valamint a cserepontok listája elérhető itt.
Kiemelten fontos, hogy a nyereményjátékban a játékos csak akkor jogosult nyereményére, ha a regisztráció alatt a kért:

valamint ha a nyeremény átvételéig megőrizte a játékban való jogos részvételét, vagyis a vásárlást igazoló eredeti nyugtát/számlát, vagy online vásárlás esetén a számlát és a nyugtán/számlán található adatok olvashatóak. A nyugta vagy számla elvesztése, megrongálódása vagy olvashatatlanná válása esetén, csak a regisztrációt, nem tudjuk elfogadni!

Egy vásárlás csak egyszeri regisztrációra jogosít, a külön vásárlásokkal megtöbbszörözheti esélyét, de az egy vásárlással való többszörös regisztráció a nyereményjátékból, és a sorsolásból való kizárást vonja maga után. Minden regisztráció a regisztráció időpontját követő összes további sorsoláson részt vesz.

A nyeremény más személyre nem ruházható át. A regisztrációval egy időben a felhasználó elfogadja a játékszabályzatot és az adatvédelmi szabályzatot is. A nyereményjátékban való részvételhez a fenti kritériumok együttes teljesülése szükséges. A regisztráció ingyenes. A regisztrációval egy időben a résztvevők hozzájárulnak, hogy a sorsolás után, nyerés esetén a Szervező promóciós oldalán nevüket és fényképüket feltüntesse. Továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertesének fotóját és nevét (legalább keresztnevét) a tömegtájékoztatási médiában, és egyéb promóciós reklámcélokat szolgáló rádió, fotó és videó anyagokban. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fődíj átadásakor róluk készített hang- illetve videofelvételt és fényképeket a KENŐANYAG-NAGYKER Kft. díjmentesen felhasználja.

4. A „Olajbázis” játék nyereményei

4.1. „Olajbázis” fődíj

1 db 500.000, azaz ötszázezer forinttal feltöltött bankkártya.
A Olajbázis nyereményjáték fődíja egy darab félmillió forinttal feltöltött bankkártya. A nyeremény nettó összeget jelöl, vagyis a nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény bankkártyán található teljes összeg felett a nyertes rendelkezik, azt saját belátása szerint, határidő nélkül használhatja fel. Fődíj sorsolás időpontja: 2022. január 19. A fődíj sorsoláson részt vesz minden 2022. január 18-án 23 óra 59 percig szabályosan regisztrált játékos.

4.2. „Olajbázis” további díjak:

A „Olajbázis” nyereményjátékban további nyeremények is kisorsolásra kerülnek. Ezek:

4.3. Kiemelt nyeremény:

1 db 500.000, azaz ötszázezer forinttal feltöltött bankkártya.

4.4. A nyertesek a különféle nyereményekből összesen 1 db-ot nyerhetnek meg a játék folyamán

Azonban a fődíjért minden, a játékra regisztrált játékos indul. A tárgynyeremények értéke készpénzre, vagy egyéb szolgáltatásra nem válthatók át.

5. A „Olajbázis” nyereményjáték pontos sorsolási dátumai és az adott dátumhoz köthető nyeremények

Havi nyeremények sorsolási dátumai:

 1. 1. sorsolás - 2021.02.24. /szerda/
 2. 2. sorsolás - 2021.03.24. /szerda/
 3. 3. sorsolás - 2021.04.21. /szerda/
 4. 4. sorsolás - 2021.05.26. /szerda/
 5. 5. sorsolás - 2021.06.23. /szerda/
 6. 6. sorsolás - 2021.07.28. /szerda/
 7. 7. sorsolás - 2021.08.25. /szerda/
 8. 8. sorsolás – 2021.09.29. /szerda/
 9. 9. sorsolás – 2021.10.27. /szerda/
 10. 10. sorsolás – 2021.11.24. /szerda/
 11. 11. sorsolás – 2021.12.15. /szerda/
 12. 12. sorsolás – 2022. 01. 19. /szerda/

6. A nyertesek kiválasztása

A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A Szervező a nyertest a sorsolást követően értesíti a nyereményről, és a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertest nyereményéről e-mailben értesíti. A nyertes Játékos köteles a Szervező e-mailes megkeresésére 30 napon belül válaszolni. Abban az esetben, ha a nyertes ezen időtartam alatt nem válaszol a megkeresésre, akkor a nyertes a nyereménytől elesik. Nem vállal felelősséget a Szervező abban az esetben, ha a nyertes adatainak pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező 30 napon belül nem tudja értesíteni a nyertest, és ebből kifolyólag nem lát rá esélyt arra, hogy a nyereményt átadhassa, vagy a nyertes nem tudja igazolni magát az eredeti nyugtával, illetve a számlával, továbbá, ha a nyereményátadáshoz nem tudja vagy nem akarja a Szervező rendelkezésére bocsátani az adóazonosító jelét (amelyre a nyereményhez tartozó adó- és illetékfizetés miatt van szükség és a Szervező kizárólag erre a célja használja fel), akkor a Szervező saját belátása szerint rendelkezik a nyereményről.

A Nyertes csak és kizárólag abban az esetben jogosult a nyereményére, ha a regisztrációkor minden kért adatot (Név, Email cím, AP kód, nyugtaszám, vásárlás pontos dátuma és időpontja) pontosan adott meg, és ha ezzel egy időben a vásárlást igazoló nyugtát, vagy számlát is fel tudja mutatni. A Szervező megbízottjának jogában áll előzetesen ezen adatok másolatát bekérni.

A Nyertesek nyereményeiket, a sorsolást követő 60. napig vehetik át.

A Nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetés után, postai úton kerülnek kiküldésre a Szervező által.

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a KENŐANYAG-NAGYKER Kft., a PP Global Marketing Zrt. munkatársai, és a Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóik.

7. Adatkezelési tájékoztatás

Játékos tudomásul veszi, hogy a hírlevélre való feliratkozással hozzájárul, hogy neve és email címe Szervező levelezési listáján szerepeljen, azt Szervező promóciós célokra felhasználja, egyúttal Játékos elfogadja, hogy nevét és e-mail címét a Szervező Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módon a Játéktól elkülönülten, önállóan kezelje. Szervező Adatkezelési Szabályzata az alábbi linken elérhető: adatkezelési nyilatkozat

A Játékosok a Játék során az alábbi adataikat adják meg:

A nyertes játékosok a játék átvételekor további adatok megadására kötelesek, így a nyeremény átvételekor az alábbi adatok megadása válhat szükségessé: Nyertes játékos neve, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, levelezési cím, személyigazolvány szám, adószám, TAJ szám. Játékos tudomásul veszi, hogy ezen adatok megadásának megtagadása esetén a Nyeremény átadása nem lehetséges.

Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy nyertessége esetén a teljes nevét a Szervező közzé tegye a nyeremény megjelölésével együtt.

Az adatkezelés célja: Játékban való részvétel, kapcsolatfelvétel, nyeremény kézbesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. - A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy Szervező a Játék keretében megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen pontban foglaltak szerint kezelje.

Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását (vagyis a legutolsó nyeremény átvételének napját) követően 60 napon belül törli, ha jogszabály más megőrzési időtartamra nem kötelezi.

Az Adatkezelő a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

Adatfeldolgozók:

Adatkezelő a Játék során az alábbi adatfeldolgozók segítéségét veszi igénybe:

Adattovábbítás:

A Játékosok jogai:

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak. Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli. A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben

vagy
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: 2400 Dunaújváros, Verebély László utca 13., Magyarország szám alatti címen postai úton.

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.
Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A Játékos fenti jogainak megsértése esetén soronkívüli eljárás keretében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

2021.01.18., Budapest
KENŐANYAG-NAGYKER Kft.